Emmalaan 60 in Rotterdam

  Nieuws


Betaald parkeren bij de haven?

Rotterdam, 22 juni 2020

Geachte leden van de gemeenteraad Rotterdam en gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek,

Hierbij maken wij bezwaar tegen het voornemen om het betaald parkeren in het Kleiwegkwartier uit te breiden. Dit besluit heeft een behoorlijke impact op onze leden. Met name voor de ouderen, leden die op grotere afstand van de haven wonen en de mensen die minder mobiel zijn. De auto is voor hen nodig om de haven te bereiken en te kunnen recreëren. Betaald parkeren betekent voor hen dat het recreëren op hun vertrouwde plek minimaal 50% tot meer dan 100% duurder wordt op jaarbasis. Er is op dit moment geen systeem in Rotterdam om leden van een vereniging hierin tegemoet te komen. Dit is wat ons betreft een onevenredige verhoging van kosten voor de leden van OWV en moeilijk uitlegbaar.

Daarnaast zijn wij van mening dat de parkeertellingen die in november 2019 zijn gehouden een onjuist beeld van de situatie geven. Sinds medio 2019 vinden er werkzaamheden plaats rondom de herinrichting van de kruising Kleiweg/Bergpolderplein met de Rozenlaan en de Uitweg.
Het hart van het Kleiwegkwartier is daarmee al lange tijd geblokkeerd, vele parkeerplekken waren niet beschikbaar en de doorstroom van de ene kant van de wijk naar de andere kant van de wijk is geblokkeerd. Ook op andere plekken in de wijk (bijvoorbeeld de Margrietstraat en Lisbloemstraat) vinden werkzaamheden plaats waardoor vele parkeerplekken tijdelijk zijn weggevallen. Wij adviseren dringend om de parkeertellingen opnieuw te doen op een moment dat er geen grote wegwerkzaamheden plaatsvinden. Pas dan krijgt u een reëel beeld op basis van de parkeertellingen.

Het argument dat betaald parkeren het “creatief parkeren” doet verminderen is ons inziens nergens op gebaseerd. Zoals de politie aangeeft zal dat met name door handhaving moeten worden opgelost. Als er een paar weken consequent gehandhaafd wordt, is het probleem van voertuigen die de toegankelijkheid belemmeren grotendeels opgelost. Het betaald parkeren in het Kleiwegkwartier lost het probleem van parkeerdruk niet op, maar deze druk zal gaan verschuiven naar o.a. de wijk Schiebroek.

De in 2018/2019 uitgevoerde enquête onder bewoners en ondernemers in het Kleiwegkwartier liet duidelijk zien dat een ruime meerderheid van de bewoners van het Kleiwegkwartier en de Gebiedscommissie tegen de invoering van betaald parkeren zijn. We zijn verbaasd dat dit standpunt zonder gegronde argumentatie overruled wordt. Waarom een enquête uitzetten als met de uitkomst niets gedaan wordt?

Verder zouden wij het als vereniging bijzonder op prijs stellen als wij in het vervolg tijdiger geïnformeerd worden over de plannen voor maatregelen die directe impact op onze vereniging hebben.

Wij vertrouwen erop dat bovenstaande meegenomen wordt in de besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

Onderlinge Watersport Vereniging

Emmalaan 60

3051JH Rotterdam